Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (Approval decision of Bidding documents)

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

21/05/2013 2:24:00 CH

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu CV-A2.1-NDTDP; CV-A2.2-NDTDP; CV-A2.3-NDTDP; CV-A2.4-NDTDP; CV-A2.5-NDTDP